Zasady wynajmu samochodów

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest ważne i pełne prawo jazdy każdego z kierowców. Każdy kierowca musi posiadać swoje prawo jazdy przynajmniej pełne 12 miesięcy (w niektórych przypadkach 24 miesiące) oraz dokument tożsamości do okazania.
 2. Kierowcy samochodu muszą mieć ukończone 21 lat. Poprzez najemcę rozumiemy osobę fizyczną, która ukończyła 21 lat, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z zawartą umową najmu pojazdu bądź sprzętu
 3. Umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, gdzie Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania określony pojazd samochodowy w zamian za określoną zapłatę.
 4. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień zawartych w umowie zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
 5. W momencie wydania i zwrocie pojazdu zostaje sporządzony protokół określający stan techniczny i faktyczny samochodu. Każdorazowo jest uzupełniana informacja o stanie licznika. W protokole jest informacja o rodzaju paliwa. W przypadku zwrotu pojazdu, gdy będą braki wyposażenia oraz zniszczenie Pojazdu lub sprzętu zostanie nimi obciążony Nabywca.
 6. Do każdego wynajmu istnieje limit kilometrów na dzień i wynosi ilość km zawartą w umowie. Po przekroczeniu limitu kilometrów będzie naliczana opłata zgodna z umową
 7. Za Wynajem samochodu pobierana jest kaucja.
 8. Pojazd bądź sprzęt można zarezerwować telefonicznie pod numerem 537 241 545, bądź poprzez Email: kontakt@skawrent.pl.
 9. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Umową Najmu.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania bądź zaniechania Kierowcy jak za swoje własne. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Kierowcy niezwłocznie należy powiadomić Wynajmującego.
 11. Wynajmujący oświadcza, że pojazd może być wyposażony w nadajnik GPS, na co Najemca wyraża zgodę na monitorowanie położenia auta i trasy przejazdu.
 12. Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z poszanowaniem obowiązujących przepisów drogowych i prawnych.
 13. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia auta przed kradzieżą oraz informowania o zauważonych nieprawidłowościach.
 14. Zabrania się w samochodzie palenia papierosów oraz spożywania alkoholu, a także innych środków odurzających. Zabrania się w Pojeździe przewożenia zwierząt.
 15. Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie samochodu w rajdach czy wyścigach samochodowych.
 16. Umowa może zostać przedłużona po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym.
 17. Najemca w trakcie trwania Umowy ponosi koszty paliwa oraz wszelkich opłat eksploatacyjnych min. opłaty za autostradę, parkingi, a także mandaty. W przypadku otrzymania wiadomości o mandacie po zakończeniu Umowy Najmu Wynajmujący prześlę informację do Najemcy, który jest zobowiązany go uregulować.
 18. Najemca wyraża zgodę na zewnętrzne unieruchomienie auta przez Wynajmującego w momencie opóźnienia płatności.
 19. Wszelkie wyjazdy za granicę wynajętym samochodem są zabronione, chyba, że zostało to uzgodnione z Wynajmującym.
 20. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela pojazdu o kolizji bądź wypadku, w którym uległ uszkodzeniu wynajmowany pojazd. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Kierowcę