Zasady wynajmu maszyny budowlanej

Do zawarcia Umowy niezbędne jest ważne i pełne prawo jazdy każdego z kierowców, posiadane uprawnienia. Każdy użytkownik musi posiadać swoje prawo jazdy przynajmniej pełne 12 miesięcy (w niektórych przypadkach 24 miesiące) oraz dokument tożsamości do okazania.

 1. Użytkownicy sprzętu budowlanego muszą mieć ukończone 21 lat.  Poprzez najemcę rozumiemy osobę fizyczną, która ukończyła 21 lat, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z zawartą umową najmu pojazdu bądź sprzętu
 2. Umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, gdzie Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania określony sprzęt budowlany w zamian za określoną zapłatę.
 3. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień zawartych w umowie zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
 4. W momencie wydania i zwrocie koparki bądź wozidła zostaje sporządzony protokół określający stan techniczny i faktyczny sprzętu. Każdorazowo jest uzupełniana informacja o stanie licznika. W protokole jest informacja o rodzaju paliwa. W przypadku zwrotu pojazdu, gdy będą braki wyposażenia oraz zniszczenie sprzętu budowlanego zostanie nimi obciążony Nabywca.
 5. Do każdego wynajmu istnieje limit Motogodzin na dzień i wynosi ilość zawartą w umowie. Po przekroczeniu limitu będzie naliczana opłata zgodna z umową
 6. Za Wynajem koparki, wozidła pobierana jest kaucja.
 7. Pojazd bądź sprzęt można zarezerwować telefonicznie pod numerem 537 241 545, bądź poprzez Email: kontakt@skawrent.pl,
 8. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Umową Najmu.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania bądź zaniechania Kierowcy jak za swoje własne. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Kierowcy niezwłocznie należy powiadomić Wynajmującego.
 10. Wynajmujący oświadcza, że pojazd może być wyposażony w nadajnik GPS, na co Najemca wyraża zgodę na monitorowanie położenia sprzętu i trasy przejazdu.
 11. Najemca zobowiązany jest do korzystania z koparki, wozidła zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z poszanowaniem obowiązujących przepisów drogowych i prawnych.
 12. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą oraz informowania o zauważonych nieprawidłowościach.
 13. Zabrania się w koparce palenia papierosów oraz spożywania alkoholu, a także innych środków odurzających.
 14. Umowa może zostać przedłużona po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym.
 15. Najemca w trakcie trwania Umowy ponosi koszty paliwa oraz wszelkich opłat eksploatacyjnych. W przypadku otrzymania wiadomości o mandacie po zakończeniu Umowy Najmu Wynajmujący prześlę informację do Najemcy, który jest zobowiązany go uregulować.
 16. Najemca wyraża zgodę na zewnętrzne unieruchomienie sprzętu budowlanego przez Wynajmującego w momencie opóźnienia płatności.
 17. Wszelkie wywozy sprzętów budowlanych za granice są zabronione, chyba że zostało to uzgodnione z Wynajmującym.
 18. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela koparki, wozidła o kolizji bądź wypadku, w którym uległ uszkodzeniu wynajmowany pojazd. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Kierowcę